Den magiska kulan, Läsvecka, Svenska, Svenska år 1, Uppgifter

Den magiska kulan kap 19

ÖDen här veckan har vi arbetat med bokstaven Öö. När vi arbetar med bokstäver koncentrerar vi oss på alfabetet och alfabetisk ordning samt sambandet mellan ljud och bokstav. Det gör vi genom att sätta in bokstavsljudet i olika ord, genom att lyssna efter bokstavsljuden och skriva bokstäverna i ordet. De ord som eleverna skrev på arbetsbladet denna vecka var: lök, örn, löv, nöt. Eleverna fick sedan svara ja/nej på läsförståelsefrågor om kapitlet (svaren på frågorna är 1. Nej, 2. Ja, 3. Nej, 4. Nej (eller ja om de kan motivera det). På arbetsbladet skulle de också fylla i alla prickar på ä och ö som fallit bort i en text och sedan läsa texten. Sist på sidan finns en fråga som står på raden (på ytan) i boken men det finns också utrymme för eleven att utveckla svaret.

Vi har också skrivit sagor och utgick då från ”Prinsen och Pepita” som vi läste i kapitel 18 i ”Den magiska kulan”. Vi satte in de olika händelserna i ett hinderschema på tavlan och tränade på sagans olika delar, början, hinder, lösning och ett slut. De blev lite olika sagor, några skrev två och två och några skrev enskilt. Några sagor inspirerades av ”Prinsen och Pepita” och några skrev helt nya sagor. Sagorna ska de få läsa upp för sina faddrar i 3B nästa vecka, det ska bli spännande!

De som har nått lite längre i sin läs- och skrivutveckling svarar på läsförståelsefrågor och tränar på att formulera meningar med stor bokstav, punkt, mellanrum mellan orden samt skriva med tydliga bokstäver i ett läsförståelsehäfte. Svaren på frågorna är: 1. Det finns bara en magisk kula, 2. När de stod framför spegeln så syntes inte den gama damens spegelbild, 3. Det såg mörkt och öde ut 4. Att de var sams igen.

Arbetshäftet och läsförståelsehäftet hittar du här:

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I SVENSKA FÖR ÅK 1-3:

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav

Frågenivåer
På ytan-frågor: Svaret finns i texten (vem, vad, var, när).
Under ytan-frågor: Svaret står inte exakt i texten och kan ha mer än ett rätt svar (varför, hur, hur tänker du?).
På djupet-frågor: Vad betyder texten för mig? (Vi ställer oss frågor om ex. varför personerna gör som de gör).