ASL, Den magiska kulan, Ordbilder, Svenska, Svenska år 1, Uppgifter

Den magiska kulan kapitel 4

Nu har jag börjat jobba igen efter ett härligt höstlov! Det är roligt att få vara tillbaka tillsammans med eleverna!

Den här veckan ska vi arbeta med bokstaven Ss och ordbilderna en och ett. Vi kommer tillsammans titta på bilderna för att se vad det är på bilden, hur säger man det och vilka bokstavsljud hör vi. Orden som finns med på veckans arbetsblad är vas, ost, stol, ros, mus, mun, sol, orm. Alla ordbilder innehåller inte S eftersom några ord är repetition. Eleverna provar att läsa bokstavsljuden i R-O-S. Vi säger sedan orden på bilderna tillsammans och eleverna lokaliserar var de hör S och provar sedan att skriva alla bokstäverna i alla ord i rutorna under orden.

Vi kommer att skriva meningar med en och ett och jobba med när använder man en respektive ett. Det brukar falla sig ganska naturligt om man har svenska som modersmål men det är inte helt enkelt när man har ett annat modersmål. Vi läser tillsammans en ko/ett ko och så vidare och ringar in en eller ett beroende på vilket som är rätt (en ko, ett ljus, en jojo, en glass, en bok, ett hus). De provar sedan att läsa meningar med ordbilderna jag/ser/en/ett och drar streck till rätt bild De tränar lite extra på ordbilderna en och ett genom att läsa orden och ringa in dem med två olika färger.

Jag har gjort ett nytt ordbingo med nya ord som hör till kapitlen 4-5 i Den magiska kulan som vi ska spela också.

Ordbingo till kapitel 4-5:

Vi arbetar med ASL (Att skriva sig till läsning) och eleverna får därför skriva ord och meningar på iPad. De arbetar två och två och skriver varannan mening. De tränar då på kommunikation, samarbete och på sitt skrivande. Den här veckan skriver vi meningar med ordbilderna är, var, en och ett. De använder också ordbilder som vi arbetat med under veckorna innan vi började med läsläxan och lite nya ord också förstås. De ord som eleverna vill skriva och som de vill veta hur de stavas skriver jag på tavlan. Efter en stund finns en hel ordbank där som man kan plocka av till sina meningar.

När de skrivit sina meningar, skriver de ut sin text och ritar en bild till sin text. De tränar då på pennfattning och förbereder sig på för att skriva med penna. Det är viktigt att eleverna har en mottagare av sin text och de läser därför upp sina texter inför klassen. Vi sätter också upp alla elevers texter i varsin plastficka i hallen så fler få ta del av deras texter.

De elever som kommit länge i sin läsutveckling arbetar med läsförståelsefrågor till kapitlet. De läser då kapitlet tillsammans i små läsgrupper och svarar på frågorna tillsammans. Svaren på frågorna är 1. De väntar på sin lärare, 2. Rektorn läser för dem 3. Hon önskar att läraren är snäll, 4. Hon tycker han ser snäll ut.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I SVENSKA FÖR ÅK 1-3:

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  • Sambandet mellan ljud och bokstav
ASL, Planeringar

Att skriva sig till läsning

Jag började med ASL för 6 år sedan när jag hade min första etta. Jag gick då en kurs för att få veta hur man arbetade med metoden. Idag använder jag den inte helt som den var tänkt från början utan som ett komplement till andra metoder.

Bakgrund

Arne Trageton är en norsk pedagog och forskare som utvecklat ASL. Han menar på att elever har lättare att skriva än att läsa och att man därför bör börja med skrivandet. Han även på att både skrivning och läsning stimuleras mer om man väntar med handskrivningen till årskurs 2. Hans forskning visar att det till och med är så att de som skrivit på dator istället för att träna på handskrivning låg före i sin skrivutveckling i slutet av årskurs 2. Enligt Trageton så ska eleverna stå och skriva (för att de behöver röra sig), arbeta i par och den ena eleven ska diktera till den andre eleven som då skriver och tvärt om.
Trageton menar att arbetet med datorer/surfplattor ska börja med en lek med bokstäver redan i förskoleklass. Först med slumpmässiga rader av bokstäver (bokstavsräckor/spökskriva) till att skriva ord och meningar. Eleven berättar vad denne har skrivit och läraren skriver då meningen under deras.

Så här arbetar jag

De elever som inte nått så långt i sin skrivutveckling får fortsätta att spökskriva i början på ettan. Jag arbetar dessutom med vanligt förekommande ordbilder i början. Det som jag tycker är bra med metoden är att eleverna inte ska behöva traggla med att forma bokstäver sida upp och sida ner när de börjar i årskurs 1. Det är också bra träning på att kommunicera, samarbeta och på turtagning.

Ordbilder vi tränar på i början är bland annat hej, jag, och, är, en och ett (läs mer om hur vi arbetar med ordbilderna). Eleverna får läsa ordbilderna och de skriver dem. Faktiskt både för hand och på iPad (varför jag väljer att eleverna ska skriva vissa saker för hand handlar om handens betydelse för hjärnan). När eleverna skriver på ipad skriver de alltid i par. Det jag gör annorlunda är att eleverna skriver sina egna meningar, istället för att skriva varandras, men de samarbetar och hjälps åt när de skriver. Varför de får skriva sina egna meningar är för att jag upplever att det är mer lustfyllt för eleverna att få visa och läsa upp sina egna meningar som de skrivit själv. De ligger dessutom på väldigt olika nivå i sin läs- och skrivutveckling vilket gör att det blir svårt att förstå och läsa varandras meningar om någon annan skrivit meningen som man dikterat.

När eleverna börjat läsa sin läsebok som i årskurs 1 är ”Den magiska kulan” så använder vi ordbilder som förekommer i A-boken. Eleverna skriver då ord och meningar från boken. I början är det meningar som ”Jag är en….” och ”Jag har ett ……”. Många av orden är då redan bekanta eftersom vi arbetat med ordbilderna redan innan vi börjat läsa ”Den magiska kulan”. För att få korrekta meningar behöver man ju dessutom lägga till ord till de man redan kan. De ord som eleverna tycker är svåra eller vill ha stavade skriver jag på tavlan så där får vi en stor ordbank för de elever som behöver stöd i sitt skrivande. Vi fortsätter sedan arbeta med ord, händelser och arbetar exempelvis med rim, skriver frågor och så vidare där det tas upp i ”Den magiska kulan”. Eleverna utvecklar sina texter mer och mer.

Vi har bokstavsljud och talsyntes aktiverat så eleverna hör samtidigt som de skriver. Det är också bra om man har möjlighet att dela upp klassen så inte alla elever skriver samtidigt i samma rum. De behöver ju prata med varandra och talsyntesen låter också så det blir mycket ljud om alla gör det samtidigt.